Privacyverklaring

Nieuwe privacyverklaring van kracht! Hieronder vindt u onze aangepaste privacyverklaring. Contacteer ons voor meer informatie.

Versie: 25 april 2018

Algemeen

Uw privacy is belangrijk voor Inforegio; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang. In deze Verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de website Inforegio.be, variërend van het soort informatie dat we over de gebruikers van onze website verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt. Ook wordt hier beschreven op welke manier er cookies, webbeacons en andere technieken kunnen worden gebruikt.

Door de aankoop van producten of diensten, of door gebruik te maken van onze diensten, website en toepassingen wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Inforegio behoudt zich het recht voor om deze Verklaring ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Inforegio is onderworpen aan het Belgisch recht.

Het verzamelen van persoonsgegevens

U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u een product bestelt, als er een bestelling van u moet worden verwerkt, als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, of, indien u een partner bent, als u zaken met ons wilt doen. Wilt u iets van ons kopen, dan verstrekt u ons wellicht ook uw creditcardgegevens en als u solliciteert op een vacature bij Inforegio, dan geeft u ons misschien een beschrijving van uw opleiding en uw werkervaring. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we diverse technieken. Als u onze website bezoekt, kunnen we bijvoorbeeld bepaalde informatie vastleggen die ons door uw browser wordt toegezonden, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de taal daarvan, de tijd van uw bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Bovendien kunnen we dan informatie verzamelen over de pagina's die u binnen onze website bekijkt en over andere handelingen die u uitvoert terwijl u ons bezoekt. We kunnen gebruikmaken van technieken om vast te stellen of u een e-mail hebt geopend en of u op een bepaalde link in een e-mail hebt geklikt. Wij kunnen na uw toestemming locatiegegevens gebruiken om de locatie waar u zich bevindt (bij benadering) vast te stellen. Door op deze manier informatie vast te leggen, kunnen we cijfers verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van onze website en marketing, kunnen we uw ervaring persoonlijker maken en kunnen we onze contacten met u afstemmen op uw persoon.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot diensten van Inforegio.

Af en toe kunnen we ook via andere bronnen, zoals via leveranciers van lijsten, informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende leveranciers te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken. De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met u beter op u af te stemmen.

Gebruik van persoonsgegevens

In de volgende alinea's wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier Inforegio uw persoonsgegevens kan gebruiken.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Als u iets bij Inforegio aanvraagt, bijvoorbeeld een product, bepaald marketingmateriaal, of dat u wordt teruggebeld, dan gebruiken we de informatie die u verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat we gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling, bijvoorbeeld partners van Inforegio, financiële instellingen, transport- en postbedrijven, of overheidsinstanties, zoals de douane. We kunnen ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

Personalisering van onze website

De informatie die we over u verzamelen, kunnen we gebruiken om u op een persoonlijke manier met onze website te laten werken. Zo kunnen we u bijvoorbeeld content aanbieden waar u belangstelling voor hebt en kunnen we het navigeren op onze website voor u eenvoudiger maken.

Het bieden van ondersteuning

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die u via ons hebt afgenomen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld informeren over een update van een bestelling.

Wanneer we u technische ondersteuning verlenen, krijgen we daarbij soms toegang tot gegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld of gegevens die zich op uw systeem bevinden. Deze gegevens kunnen informatie bevatten over u zelf of over de werknemers, klanten, partners of leveranciers van uw organisatie.

Marketing

Net als de informatie die we indirect over u hebben verzameld, kan de door u aan Inforegio verstrekte informatie door Inforegio worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Voordat we dat echter doen, stellen we u in de gelegenheid om aan te geven of uw informatie op deze manier mag worden gebruikt. U kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies (“uitschrijven") die zijn opgenomen in elke e-mail die u van ons ontvangt, geef het aan wanneer we u bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op.

Sollicitaties

Als u bij Inforegio solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van Inforegio is geplaatst, kan het zijn dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals uw cv. Wij kunnen die informatie overal binnen Inforegio gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen. Tenzij u ons verzoekt dit niet te doen, kunnen we de informatie in dossier houden.

Bescherming van rechten en eigendommen van Inforegio en anderen

Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van Inforegio, onze partners, klanten of anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze website.

Informatie voor adverteerders

Indien u een Inforegio adverteerder vertegenwoordigt, kunt u webpagina’s van Inforegio bezoeken die specifiek bedoeld zijn voor Inforegio adverteerder. Informatie die u op een dergelijke website verstrekt, kunnen wij gebruiken voor het beheren en ontwikkelen van onze relatie met u, met de adverteerder die u vertegenwoordigt en met Inforegio adverteerder in het algemeen. Dit betekent dat we bepaalde informatie beschikbaar stellen aan andere adverteerder (met inachtneming van eventuele vertrouwelijkheidsverplichtingen) of aan klanten. We kunnen ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Inforegio implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelen wij bijvoorbeeld bepaalde gevoelige persoonsgegevens, zoals creditcardgegevens, wanneer we die gegevens via internet verzenden. Ook van onze adverteerders verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Retentie

Wij bewaren uw registratiegegevens zo lang uw account actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken, kunt u contact met ons opnemen op support@inforegio.be. We zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Cookies, webbeacons en andere technieken

Zoals boven vermeld, leggen we informatie inzake uw bezoek aan onze website vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid, om uw ervaring persoonlijker te maken en om onze contacten met u af te stemmen op uw persoon. Dit doen we met behulp van diverse technieken, waaronder scripts, tags en een techniek genaamd “cookies".

Meer informatie hierover vind je hier.

Links naar niet-Inforegio-websites en naar applicaties van derden

Om het voor u mogelijk te maken interactief te werken met andere websites waarop u wellicht een account hebt (zoals Facebook en andere social-mediawebsites) of om deel te nemen aan community's op dergelijke websites, kunnen we links afbeelden of applicaties van derden inbedden zodat u zich vanaf onze website kunt aanmelden, content kunt plaatsen of deel kunt nemen aan community’s.

Het is ook mogelijk dat we algemene links naar niet-Inforegio-websites aanbieden.

Op uw gebruik van deze links en applicaties is het privacybeleid van de desbetreffende derden van toepassing, en alvorens de links of applicaties te gebruiken, dient u zich op de hoogte te stellen van het privacybeleid in kwestie.

Inforegio is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de inhoud van dergelijke andere websites.

Minderjarigen

Wij letten er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Inforegio zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Inforegio moedigt minderjarigen aan, indien zij onze website bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Inforegio door te sturen. Wij moedigen minderjarigen aan, indien zij een account wensen aan te maken, om onze privacyverklaring samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van Inforegio nodig zijn.

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aankoop van producten en diensten die door Inforegio via de website worden aangeboden.

Doorgeven van persoonsgegevens

Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen anders dan de adverteerders. Indien Inforegio op andere wijze dan hierboven vermeld persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin u toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

Veilig internetten

Bij Inforegio staat veiligheid hoog in het vaandel. Daarom behandelen wij je gegevens strikt vertrouwelijk. Met onderstaande richtlijnen kun je ons helpen om je persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Bericht van wijzigingen

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we gedurende 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen waarmee we gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Indien wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of wij uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door Inforegio, kunt u een e-mail sturen naar support@inforegio.be.

Voordat Inforegio gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

U kan via onze website zelf toegang krijgen tot, en kan wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens: via uw account op de website van Inforegio.

Recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing of commerciële doeleinden

U heeft steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen de het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

Als u ons uw postadres meedeelt:

Als u ons uw telefoon- of GSM nummer meedeelt:

Als u ons uw e-mailadres meedeelt:

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht. Als gebruiker van onze diensten, website en toepassingen (gratis of betalend) kunnen wij u telefonisch of via e-mail contacteren in het kader van uw registratie of abonnement.