Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

De inhoud van de formules worden, op limitatieve wijze en bij uitsluiting van alle andere, gedefinieerd en afgelijnd op de website www.inforegio.be, waarvan de klant erkent kennis te hebben genomen en de hierin aangekruiste formule te aanvaarden.

Artikel 2

Alle teksten, logo en foto’s worden door de klant aangeleverd, vrij van SABAM, auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van derden. PUBLI-touch is vrijgesteld van alle onderzoek naar de bron, rechtsgeldigheid of werkelijkheid van dezegegevens.

Artikel 3

PUBLI-touch is gerechtigd zelf een tekst te bepalen indien er niet binnen de 2 weken, na ondertekening van deze bestelbon, de nodige gegevens worden overgemaakt.

Artikel 4

PUBLI-touch is niet verantwoordelijk voor eventuele snelheidsveranderingen op het internet, evenmin voor een tijdelijke onderbreking van haar website www.inforegio.be.

Artikel 5

PUBLI-touch is niet gebonden aan haar verplichtingen, indien het nakomen onmogelijk geworden is ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van zijn wil of door overmacht.

Artikel 6

Alle realisaties van PUBLI-touch worden als onvervreemdbare eigendom van PUBLI-touch beschouwd. Elke kopie of reproductie, geheel of gedeeltelijk, is verboden of mag slechts gebeuren met de schriftelijke toestemming van PUBLI-touch. Bij inbreuk moet een schadevergoeding betaald worden van minstens € 20.000. De klant kan in geen geval aanspraak maken op enig eigendomsrecht. PUBLI-touch is niet verplicht originele, kopieën of om het even welke archieven bij te houden.

Artikel 7

Het ondertekenen door de klant van deze bestelbon, maakt een aanbod uit van de klant aan PUBLI-touch, waarbij deze laatste slechts verbonden is na schriftelijke aanvaarding van dat aanbod door haar directie, met dien verstande dat de factuur uitgaande van PUBLI-touch of de loutere terbeschikkingstelling van de dienst, steeds als aanvaarding geldt. Bestellingen van de klant zijn onherroepelijk. De klant erkent te handelen voor doeleinden binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- ofberoepsactiviteit.

Artikel 8

De factuur volgt pas van zodra de plaatsing van de advertentie een feit is. Alle facturen, die volgens deze bestelbon worden uitgereikt, dienen contant 100% te worden betaald en dit op de dag der aanbieding. Achterstallige betalingen zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten bate van PUBLI-touch een intrest van 1% per maand vanaf de vervaldag opbrengen. Daarboven zullen alle onbetaalde vervallen bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitair bedrag gelijk aan 10% op de verschuldigde sommen, met een minimum van € 100.

Artikel 9

Indien de klant niet binnen de maand na een aangetekende ingebrekestelling de factuur betaalt, is PUBLI-touch steeds gerechtigd om ofwel de uitvoering van het contract te vorderen, ofwel dit te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en aanspraak te maken op de lopende jaarvergoeding, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 50% van de totale prijs van alle nog te vervallen jaarvergoedingen, som welke ineens opeisbaar wordt zonder ingebrekestelling, onverminderd het recht van PUBLI-touch om vergoeding van haar reële schade te vorderen. Tevens is PUBLI-touch gerechtigd de advertentie van de klant onmiddellijk te verwijderen.

Artikel 10

Op online betalingen via de webshop zullen alle transactiekosten, die vooraf worden afgesproken, aan de klant worden doorgerekend.

Artikel 11

Het aanmaken van een domeinnaam en/of een virtual tour kan resulteren in een extra kost door een extern bedrijf.

Artikel 12

De aansprakelijkheid van PUBLI-touch voor eender welke genots-, winstderving en/of indirecte schade is steeds, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet, uitgesloten. Indien PUBLI-touch, behoudens opzet, per impossibile gehouden zou zijn enige schadevergoeding, van welke aard of om welke reden dan ook, waarin begrepen in geval van verbreking van het contract ten laste van PUBLI-touch, te betalen, zal deze zich in ieder geval beperken tot de vergoeding van het bedrag van de bewezen directe schade, met uitsluiting van alle andere. Dit bedrag kan maximaal 50% van 1 netto-jaarvergoeding van de dienst bedragen.

Artikel 13

Enige eventuele nietigheid van één der onderhavige bepalingen zal geen afbreuk doen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen. Indien een bepaling nietig is, is PUBLI-touch gerechtigd deze te vervangen door een bepaling waarvan de economische implicatie voor PUBLI-touch dezelfde is.

Artikel 14

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd.

 

Laatste aanpassing 13 mei 2020