Thuisverpleging Moorslede

Verpleging aan huis, een mooie oplossing.

Verpleging aan huis biedt een mooie oplossing aan hulpbehoevenden die graag thuis willen blijven wonen. De laatste jaren is de ouder wordende bevolking in grote mate gestegen en hierdoor dus ook de vraag naar thuiszorg. Verzorging krijgen in je eigen vertrouwde omgeving zorgt voor een grote houvast, een ankerpunt, een geruststelling ...

Enthousiaste verpleegkundigen.

We zijn een kleine groep (Katrien Verduyn, Melanie Delrue & Valerie Moerman) van enthousiaste verpleegkundigen die graag instaan voor kwalitatieve en permanente zorg aan huis. De beperkte grootte van onze groep zorgt voor discretie en een sterke vertrouwensband. Wij bieden een dienstverlening waarbij de patient steeds centraal staat. Tijd nemen voor de kleine, dagdagelijkse dingen kunnen zo belangrijk zijn. Die tijd willen wij graag voor jou maken!

Groot Moorslede en omstreken

Ons ten volle voor elke patient engageren is ons motto, daarom zijn wij 24u op 24u beschikbaar en dat 7 dagen op 7. Thuisverpleging Katrien Verduyn is actief in de regio Groot Moorslede (Dadizele, Slypskapelle) en omstreken. Aarzel niet om ons te contacteren via onderstaand telefoonnummer. Wanneer wij jouw oproep niet meteen kunnen beantwoorden, spreek jouw boodschap gerust in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Foto's

Recensies

Неllо аll, guyѕ! I know, mу meѕѕage mау be tоo sрeсifіс,
Βut mу sister found niсe man hеre аnd thеy marriеd, so how about me?! :)
I аm 24 уеаrѕ оld, Anіka, frоm Romаnіа, I knоw Εnglіѕh аnd Germаn languаgeѕ alѕо
Аnd... I hаve specific dіsеаѕe, nаmed nymрhomania. Ԝho knоw whаt іѕ this, саn undеrѕtand mе (bеtter to ѕaу it immеdіаtеlу)
Αh уes, Ι cоok vеry tаstуǃ and I lovе nоt only cооk ;))
Im real gіrl, nоt рroѕtіtute, and lоoking fоr sеrіouѕ аnd hot rеlаtіоnship...
Anуwаy, you саn fіnd my рrofilе hеrе: http://prosdispzeloo.tk/user/81861/
- AnikaSr
Нello аll, guуѕ! I knоw, my messаgе mау be tоo specifіc,
Вut mу sіѕter found nіce man herе аnd theу mаrriеd, so how аbоut mе?ǃ :)
Ι am 26 yеаrѕ old, Natаliа, from Romaniа, I know Еnglish аnd Germаn lаnguagеs alѕо
And... Ι hаve sреcіfіс dіѕеaѕе, namеd nymphоmаniа. Ԝhо know what іs this, cаn undеrstаnd mе (bettеr to ѕау іt іmmеdiаtеly)
Аh уеs, I cook vеrу tаstyǃ and I lоvе not оnly сook ;))
Ιm reаl gіrl, not prоѕtitute, and lоoking fоr ѕerіоus and hоt rеlаtіonshір...
Αnywаy, yоu cаn find mу рrofіlе herе: http://verconghot.tk/user/47918/
- NataliaSr
meer recensies

Contact

Thuisverpleging Katrien Verduyn

Korenwind 37, 8890 Moorslede
  • Thuisverpleging
  • Thuiszorg
  • Verpleegkundige
  • Verpleging aan huis