Wat is de inhoudingsplicht?

Wat is de inhoudingsplicht?

Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die de activiteiten (laten) uitvoeren die hieronder beschreven zijn, moeten nagaan of hun (onder)aannemers sociale of fiscale schulden hebben. Is dat het geval, dan moeten zij een bepaald percentage van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ (voor sociale schulden) of de FOD Financiën (voor fiscale schulden).


Over welke activiteiten gaat het?


De reglementering over de inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid heeft betrekking op: werken in onroerende staat, werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten en werken in de vleessector.


We beschouwen als opdrachtgever iedereen die de opdracht geeft om tegen een prijs werken uit te voeren of te laten uitvoeren.


We beschouwen als aannemer iedereen die er zich toe verbindt om tegen een prijs voor een opdrachtgever (bouwheer) werken uit te voeren of te laten uitvoeren, en iedere onderaannemer ten overstaan van de onderaannemers die na hem komen.


Voor de RSZ


Als de aannemer sociale schulden heeft, moet u 35% van het bedrag dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (IBAN: BE76 6790 0001 9295; BIC: PCHQBEBB). De betrokken aannemer ontvangt via zijn e-Box en/of op papier een notificatie van uw inhouding op factuur.


Voor de FOD Financiën


Als de aannemer fiscale schulden heeft, moet u 15% van het bedrag dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Inning en Invordering, Inningscentrum (IBAN: BE33 6792 0023 2046 – BIC: PCHQBEBB).