Slechts 10% belasting bij overlaten van uw zaak?

Slechts 10% belasting bij overlaten van uw zaak?

Wanneer slechts 10% belasting bij overlaten van uw zaak?

Sinds 1 januari 2018 is het tarief in de personenbelasting op de stopzettingsmeerwaarde voor het geval u uw zaak overlaat, in bepaalde gevallen gedaald tot 10%. Wanneer is dat lagere tarief precies van toepassing?

Indien je overweegt om te stoppen met jouw eenmanszaak, al dan niet n.a.v. de oprichting van een bvba, dan wordt je privé belast op de winst die u daarbij maakt. Meestal is het vooral de verkoop van uw cliënteel die een aanzienlijke stopzettingsmeerwaarde zal opleveren. Als het gaat om cliënteel dat u zelf opgebouwd heeft, is de meerwaarde in dit geval gelijk aan de volledige verkoopprijs.

De gerealiseerde meerwaarde op vaste activa zoals materieel, meubilair, inrichting, enz., werd tot 2017 in principe belast tegen 16,5%. Voor de meerwaarde op het cliënteel bedroeg dit tarief echter 33%, tenzij de beroepsactiviteit werd gestopt vanaf de leeftijd van 60 jaar. In dat geval bedroeg het tarief tot vorig jaar eveneens 16,5%.

Deze tarieven gelden slechts indien voldaan is aan de zgn. 4x4-regel. Dit betekent dat het deel van de meerwaarde dat méér bedraagt dan het nettoresultaat van de laatste vier jaar vóór het jaar van de verkoop, tegen de gewone progressieve tarieven in de personenbelasting belast wordt (tot 50% + gemeentebelastingen).

Sinds 1 januari 2018 is het tarief van 16,5% voor stopzettingsmeerwaarden gerealiseerd vanaf de leeftijd van 60 jaar gedaald tot 10%. Dit geldt niet alleen voor de meerwaarde op de verkoop van cliënteel, maar ook op de verkoop van vaste activa.

Het impliceert dus niet dat je op dat moment ook effectief met pensioen moet gaan. Het tarief van 10% geldt dus ook als je vanaf de leeftijd van 60 jaar jouw eenmanszaak wenst in te brengen of te verkopen aan een nieuw opgerichte bvba.

Laat je de eenmanszaak over vóór uw 60ste, dan blijft alles bij het oude en bedraagt het tarief dus nog steeds 33% op de verkoop van het cliënteel en 16,5% op de verkoop van de andere vaste activa, tenzij het zou gaan om een gedwongen stopzetting, bijvoorbeeld een onteigening of opeising van eigendom, schadegeval, arbeidsongeschiktheid omwille van een ongeval of ziekte,...

Let op! Moet je de eenmanszaak stopzetten omwille van een echtscheiding, dan is dat volgens de fiscus geen gebeurtenis die buiten uw wil plaatsvindt en is het gunstregime dus niet van toepassing.