Kunt u als werkgever een collectieve vakantie opleggen?

Kunt u als werkgever een collectieve vakantie opleggen?

Een bedrijf dat wil sluiten voor de jaarlijkse vakantie in de laatste week van december, en zijn personeel pas het weekend voor de week in kwestie hierover inlicht, kan dit zomaar?

De vaststelling van de data voor jaarlijkse en collectieve vakantiesluiting van een onderneming moeten voortvloeien uit een besluit van de ondernemingsraad. Bij ontstentenis ervan mag men teruggrijpen naar een akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of tussen de werkgever en de werknemers.

Bovendien moet de datum van de collectieve sluiting van het bedrijf in het arbeidsreglement worden vermeld. Zodra dit is overeengekomen, is de werkgever verplicht een exemplaar van dit arbeidsreglement aan zijn werknemers te geven evenals een exemplaar aan de sociale controledienst.

Hoewel de wet niet voorziet in een termijn voor de vaststelling van collectieve vakantiedagen binnen de onderneming, wordt de werkgever aanbevolen alle formaliteiten uiterlijk op 31 december van het voorafgaande jaar te vervullen. Tijdens deze collectieve sluiting  voor jaarlijkse vakantie wordt rekening gehouden met de eigen vakantiedagen van de werknemers om deze periode te overbruggen.

De werknemers moeten hun verlof kunnen organiseren. Als zij alle vakantiedagen waarop zij voor de collectieve sluiting recht hadden reeds hebben opgenomen, kunnen zij geen aanspraak maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Tijdelijke werkloosheid is alleen mogelijk als de werknemer niet voldoende vakantiedagen heeft om de volledige duur van de sluiting te overbruggen.