Bent u verplicht uw werknemers een toeslag te betalen op zon- en feestdagen?

Bent u verplicht uw werknemers een toeslag te betalen op zon- en feestdagen?

De Arbeidswet legt zondagsrust op, maar er zijn uitzonderingen voorzien. Als er op algemene wijze een uitzondering is voorzien op de zondagsrust, dan is de arbeid op een feestdag eveneens toegestaan. Zo niet, zal een koninklijk besluit de duur of de frequentie van de toegelaten tewerkstelling tijdens de feestdagen bepalen.

In geval van zondagsarbeid of tewerkstelling op feestdagen heeft de werknemer recht op inhaalrust op een dag waarop hij normaal zou moeten werken. Deze dient te worden toegekend binnen de zes wekend volgend op de gemiste feestdag, behalve als een koninklijk besluit voorziet in andere toekenningsmodaliteiten voor bepaalde sectoren of categorieën van werknemers.

De inhaalrust moet een volle dag zijn als de arbeid langer dan vier uren heeft geduurd, een halve dag als deze minder lang duurde. Voor de deeltijdse werknemers moet de duur van de inhaalrust overeenstemmen met de werkelijke duur van zijn prestatie.

Het loon verschuldigd voor een feestdag omvat het normale loon en de premies en voordelen in natura. De reglementering voorziet geen toeslag op het loon of een premie omdat de werknemer op een zon- of feestdag prestaties verricht. Een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of bedrijfsniveau, evenals het arbeidsreglement kunnen desnoods wel een premie voorzien. Als op de zon- of feestdag overuren worden gepresteerd, zal iedere werknemer recht hebben op een salaristoeslag van 100%.