Landmeter Geokantoor Menten

Landmeter-expert, 3D-laserscan en verkavelen van gronden voor Aarschot en Hasselt

Uw landmeter-expert voor opmetingen, afpalingen, verkavelingen en diverse bouwprojecten

Ik ben Kenneth Menten en ik ben zaakvoerder van het landmeterskantoor Geokantoor Menten bv. Mijn doel is om de klant te helpen en te bedienen zodat hij/zij verder kan. Ik volg voortdurend opleidingen om meer kennis te vergaren en om betere workflows toe te passen. Ik doe de nodige investeringen om zo de juiste keuze te kunnen maken voor de opmetingen en het tekenwerk. Mijn kantoor is gelegen in Alken en mijn werkgebied is uitgebreid:

 • Voor bedrijven en diverse projecten: België en Nederland met een limiet van 3 uur enkele reistijd.
 • Voor particulieren en verkavelingen: Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant met een limiet van 1 uur enkele reistijd.

Onze activiteiten:

❍ Grensreconstructie
De landmeter-expert voert opzoekwerk en de opmeting van percelen uit om de ligging van de grenzen te reconstrueren. Na de grensreconstructie kan de klant kiezen voor een afpaling van één of meerdere grenzen. Deze afpaling wordt tegenstelbaar aan derden uitgevoerd. Voor het splitsen van een perceel om een deel van een tuin (niet-bouwgrond) te verkopen wordt er een splitsingsplan opgesteld. Op dit plan staat de grensreconstructie en de nieuwe grens. Door middel van prekadastratie worden er nieuwe perceelnummers aangevraagd, dewelke de notaris zal gebruiken in de aankoopakte.

❍ Meting bestaande toestand
Bij bouw- of verbouwplannen zal u beroep doen op een architect. De architect zal een opmeting van het terrein en/of het gebouw nodig hebben voor het maken van de bouwtekeningen en voor de eventuele aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. De opmeting kan uitgevoerd worden door een landmeter-expert.

Afhankelijk van de opdracht zal er het volgende gemeten worden:

 • De contour buitengevels van de gebouwen;
 • De contouren van de bijgebouwen;
 • Afsluitingen en muren;
 • Verhardingen;
 • Diverse hoogtes zoals kroonlijsthoogtes, nokhoogtes, terreinhoogtes, dorpelhoogtes;
 • Inspectieputten en andere putten;
 • Merkkappen nutsleidingen;
 • Verlichtingspalen;
 • Grensstenen;
 • Gevelzichten;
 • Contouren binnenmuren van de gebouwen

Voor aannemers, projectontwikkelaars, vastgoedbedrijf en/of studiebureaus kunnen wij opmetingen doen zoals het inmeten van gebouwen voor renovaties, tracémeting voor infrastructuurwerken, meting van een terrein voor en na uitvoering van grondverzet, depotmetingen.

❍ 3D-laserscannen
Een 3D-laserscanner meet door middel van lichtpulsen en het meet miljoenen punten 360° rond tot het volledige zichtbare oppervlak bedekt is. Elk gescand punt krijgt een x-, y-, z-positie, een reflectiewaarde (intensiteit) en/of een RGB-waarde. Men kan enkel een RGB-waarde bekomen als er foto's vanuit het opstelpunt genomen zijn. De RGB-waarde zorgt voor een betere visualisatie van de meting. Met de 3D-laserscanner wordt er aselect gemeten. Dit wil zeggen dat alles gemeten wordt wat zichtbaar is. Dit in tegenstelling tot de klassieke methode waarbij er select gemeten wordt. Daar kies je welk punt wordt gemeten. Het aselect meten met de 3D-laserscanner heeft als voordeel dat er op een zeer korte tijd veel meer gemeten wordt. Uit deze dataset kan dan ook veel data uitgewonnen worden. Deze data kan gebruikt worden om een 3D-model te genereren in software zoals Revit. Dit is scan-to-BIM. De gewenst nauwkeurigheden die jullie wensen (LOD en LOA) zijn zeer belangrijk om de scan/puntenwolk om te zetten naar een 3D-model. Wij werken met de enigste 3D-laserscanner met actieve compensator en de meeste nauwkeurigste. Ideaal voor renovaties, vloervlakheden, verticaliteit van wanden en gebouwen, passen van dorpels, historische gebouwen, ...

❍ Verkavelen van gronden
Als landmeter-expert kunnen wij jullie helpen met het opstellen, het indienen en het opvolgen van een dossier voor aanvraag van omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.

Om te beginnen wordt het perceel opgemeten en een grensreconstructie uitgevoerd. Dit wordt vastgelegd in een opmetingsplan = verkavelingsplan bestaande toestand.

Daarna kan er een ontwerptekening met de nieuwe loten en de locatie van de nieuwe gebouwen opgesteld. Eens de stedenbouwkundige verkavelingsvoorschriften bepaald zijn wordt het dossier compleet gemaakt.

Voor deze omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden heb je het volgende nodig:

 • Situering project;
 • Archeologienota indien het project voldoet aan de criteria;
 • Project M.E.R.-screening met diverse bijlagen over gewestplan, RUP's, onroerend erfgoed, overstromingsgevoelige gebieden, ...;
 • Motivatienota;
 • Stedenbouwkundige voorschriften;
 • Minimum 6 recente foto's;
 • Plan Bestaande Toestand;
 • Plan Nieuwe Toestand.

Na het indienen van de omgevingsvergunning, volgt een periode ter goedkeuring van ingediende documenten door overheid, openbare bekendmaking en goedkeuring van omgevingsvergunning door overheid.

Voor de gehele procedure van opmeting tot gunning omgevingsvergunning kan u rekenen op een periode van 3 tot 6 maanden.

❍ Grondverzet
Voor kleine en grote projecten is het interessant om te weten hoeveel grond er ontgraven of opgehoogd moet worden of er al uitgevoerd is. Voor opslagterreinen kan het volume van depots ook belangrijk zijn. Na het uitvoeren van een nulmeting en/of een uitmeting kunnen wij dergelijk volumes berekenen. De gekozen meetmethode zal afhangen van het specifiek project, er kan gemeten worden met een RTK-GNSS-rover, gerobotiseerd Total Station en/of 3D-laserscanner. Aan de hand van een 3D-ontwerp kan er op voorhand een raming van het grondverzet bepaald worden. Dan kan het volume van de verschillende te ontgraven en aan te brengen materialen (grond, puin, zand, menggranulaat, beton, asfalt, …) 3D-ontwerpen kunnen wij ook opstellen aan de hand van 2D-plannen, typeprofiel, vereiste afwateringspercentages en/of enkele vaste hoogtes.

In grondverzet hebben wij de nodige expertise om elke vraag van de klant te beantwoorden.

❍ Machinebesturing
Bouwprojecten, waarbij er grondverzet is of iets geprofileerd/genivelleerd moet worden, kunnen 3D-ontwerpen omgezet worden om te gebruiken in machinebesturing. Is dit nu machinebesturing voor een kraan, bulldozer en/of wiellader (laadschop) en voor de merken Trimble, Topcon en/of Leica, dan kunnen wij jullie hiermee helpen. 2D-plannen kunnen wij aan de hand van typeprofiel, vereiste afwateringspercentages en/of enkele vaste hoogtes omzetten naar een 3D-ontwerp. Met dit 3D-ontwerp kan er ook op voorhand het nodige grondverzet bepaald worden.

❍ Infrastructuurwerken

Als landmeter-expert spelen wij een belangrijke rol tussen de getekende plannen en de uit te voeren werken, maar ook tussen de uitgevoerde werken en het op te leveren werk. Wij kunnen helpen met het volgende:

 • Opmetingen;
 • Controle van hoeveelheden in bestek;
 • Plannen omzetten naar ontwerpen;
 • Grondverzet;
 • Machinebesturing;
 • Uitzetwerk;
 • Controlemetingen van geprofileerde zand- en puinbanen;
 • Opleverdossier.

❍ Industriebouw

Voor de start van een renovatie of een bijbouw zal de aannemer/studiebureau de bestaande toestand laten opmeten en vastleggen op een plan. Met dit plan kan de klant het ontwerp van de nieuwbouw of de renovatie maken. Eens dit plan klaar is zal de inplanting van het gebouw op het terrein worden uitgevoerd. Deze inplanting wordt op plan vastgelegd.

De landmeter-expert kan daarna volgende zaken uitzetten:

 • Aslijnen of stramienlijnen;
 • Funderingszolen;
 • Funderingspalen;
 • Keerwanden;
 • Ankers.

Indien nodig zal er van bovenstaande zaken achteraf een controlemeting worden uitgevoerd. Een en ander afhankelijk van de wensen van de klant.

❍ Terreinmetingen
Onder terreinmetingen verstaan wij een hoogtemeting van een terrein, een perceel en/of een weg. Dit terrein wordt volledig met RTK-GNSS en/of Total Station gemeten door een landmeter-expert zodat wij een 3D-model van het terrein bekomen en de gevraagde 2D-informatie zoals:

 • Inspectieputten en andere putten;
 • Merkkappen nutsleidingen;
 • Verlichtingspalen;
 • Contouren gebouwen
 • Contouren bijgebouwen (carport, garage, schuur, tuinhuis, loods, …);
 • Reflectorpaatjes;
 • Elektriciteitskasten;
 • Straatkolken;
 • Verhardingen.

De dikte van de teelaarde kunnen wij op het terrein bepalen. Dit kan nuttig zijn bij de kubering van het grondverzet.

❍ Inplanting gebouw
Bij de start van een bouw kan de landmeter-expert de inplanting van een gebouw doen. De inplanting wordt gebaseerd op een tekening aangeleverd door de architect of door de opdrachtgever. Op het perceel worden de hoekpunten en/of de aslijnen van het nieuwe gebouw uitgezet. Deze inplanting wordt vastgelegd op een plan.

❍ Uitzetwerk
Als landmeter-expert voer ik divers uitzetwerk uit voor:

 • Grond-, weg- en waterbouw;
 • Industriebouw;
 • Woningbouw;
 • Kantoorgebouwen.

Wat kan er uitgezet worden?

 • Assen (stramienlijnen);
 • Ankers;
 • Funderingszolen;
 • Palen;
 • Plaatsen van referentiehoogtes door middel van waterpassingen;
 • Putten;
 • Inplanting gebouw;
 • Afpaling door middel van paalstenen (grensstenen).

❍ Coördinaten duivenhok

Voor het bepalen van de coördinaten van uw duivenhok kan je beroep doen op een landmeter-expert.

Wij voeren de metingen uit met een nauwkeurige RTK-GPS en leveren de coördinaten aan in WGS84-coördinaten.

Indien gewenst kunnen wij de afstanden berekenen tot de lossingsplaatsen.

Art. 80 §3 van het Nationaal Sportreglement van de duivensport "Iedere liefhebber dient in het bezit te zijn van de erkende coördinaten (afgerond tot tienden van seconden) van de ingang van zijn duivenhok. Elk nieuw lid dient, bij de indiening van zijn hoklijst, een kopie te voegen van het document, afgeleverd door een beëdigde landmeter of een door de KBDB erkend orgaan, houdende de vaststelling van de coördinaten van het hok."

Meer info over duivensport: Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond

❍ Depotmeting
De landmeter-expert kan met een RTK-GPS, een Total Station en/of een 3D-laserscanner een depot in meten en op basis van deze meting een nauwkeurig volume bepalen van het depot. In sommige gevallen is het wel nodig dat er een meting van een terrein wordt uitgevoerd voordat het depot wordt aangebracht of een meting nadat het depot is ontgraven.

De meting van de depots, de volumes en de fracties/type materiaal worden op een plan weergegeven.

Contacteer ons en vraag een vrijblijvende offerte aan