Ook aanvullend pensioen voor 432.500 eenmanzaken?

Met een jaar vertraging kunnen de zelfstandigen zonder vennootschap vanaf volgend jaar ook fiscaal voordelig een aanvullend pensioen opbouwen, net zoals de bedrijfsleiders van een vennootschap dat nu al kunnen.

De doelgroep voor de pensioentoezegging voor zelfstandigen (POZ) wordt vooral gevormd door alle 432.500 zelfstandigen zonder vennootschap (denk aan bakkers, slagers en vrije beroepers, inclusief meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers). Daarnaast komen ook zowat 10.000 zelfstandigen in bijberoep in aanmerking voor de regeling.

Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine stellen vandaag op de ministerraad de modaliteiten voor van het nieuwe systeem.

Uit de nota blijkt dat het uitgekeerde pensioenkapitaal tegen 10 procent wordt belast. Dat tarief geldt als de zelfstandige het geld opneemt op de wettelijke pensioenleeftijd, maar eveneens als hij dat vroeger doet zodra hij pensioneerbaar is. Dat wil zeggen dat hij recht heeft op vervroegd pensioen maar nog niet effectief met pensioen vertrekt.

De jaarlijkse stortingen leveren de zelfstandige een fiscaal voordeel op van 30 procent mits de 80 procentregel gerespecteerd wordt. Die regel houdt in dat de som van het wettelijk en het aanvullend pensioen maximaal 80 procent van het brutojaarloon mag bedragen. Die grens geldt al als maximum voor het aanvullend pensioen dat zelfstandigen met een vennootschap kunnen opbouwen. Die 80 procent wordt nu nog berekend in functie van het laatste brutojaarinkomen. Om te voorkomen dat een zelfstandige zichzelf in zijn laatste actieve jaar een fors hoger inkomen toekent om zo meer aanvullend pensioen op te kunnen bouwen, wordt bekeken of die grens voortaan berekend moet worden op meerdere jaren, bijvoorbeeld de laatste drie actieve jaren. Daarover is echter nog geen beslissing genomen.

In tegenstelling tot werknemers met een groepsverzekering en bedrijfsleiders van een vennootschap met een interne pensioentoezegging kunnen zelfstandigen die via een eenmanszaak werken momenteel amper een aanvullend pensioen opbouwen. Ze kunnen wel sparen via het systeem van het vrij aanvullend pensioen. Maar de stortingen die ze daarin kunnen doen, zijn beperkt tot 8,17 procent van hun netto belastbaar inkomen. Daardoor volstaat dit kapitaal niet voor een financieel zorgeloze oude dag. Het gros van de zelfstandigen moet rondkomen met een minimumpensioen van gemiddeld amper 840 euro.

Ook voor de werknemers wil men de tweede pensioenpijler uitbreiden. Werknemers zouden vanaf volgend jaar zelf aan hun werkgever kunnen vragen een deel van hun loon af te houden en in een aanvullend pensioen te storten. De concrete modaliteiten daarvan worden nu uitgewerkt. Het uitgangspunt zou zijn dat die stortingen dezelfde fiscale voordelen opleveren als de werknemersbijdragen voor het bestaande aanvullend pensioen van de tweede pijler.

Ook aanvullend pensioen voor 432.500 eenmanzaken?