Een veel gestelde fiscale vraag

Vroeger werd mijn bijdrage voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) via mijn bvba betaald. Nu wordt voorgesteld om die zelf te betalen, want dat zou eenvoudiger zijn. Maar wie betaalt dan welke belastingen? En hoe zorgen we ervoor dat mijn nettoloon gelijk blijft?

Laten we als voorbeeld nemen dat de bedrijfsleider een VAPZ-bijdrage van 3.000 euro mag storten. Die premie mag maximaal 8,17 procent belopen van het bedrag waarop de sociale bijdragen worden berekend, met een plafond van (dit jaar) 3.127 euro.

Betaalt de bvba de bijdrage, dan wordt de uitgave beschouwd als kosten en wordt op dat bedrag dus geen vennootschapsbelasting geheven. Voor de bedrijfsleider houdt dat een voordeel van alle aard in van dezelfde waarde, dat echter aftrekbaar is in de personenbelasting. Dus het belastbare loon stijgt er niet door.

Maar er zit een boekhoudkundig addertje onder het gras: de bvba moet op het bedrag, dat een vorm van verloning is, bedrijfsvoorheffing inhouden. Gezien de aftrekbaarheid in de personenbelasting krijgt de bedrijfsleider die voorheffing uiteindelijk terug, maar daar zit drie jaar tussen. En men mag de bijdrage niet vergeten af te trekken. Een bron van extra complexiteit en potentiële fouten.

Betaalt de bedrijfsleider zelf de bijdrage, dan mag hij die eveneens aftrekken in de personenbelasting. Het belastbare loon daalt dus met 3.000 euro (in dit voorbeeld). Hoeveel belastingwinst dat oplevert, hangt van het individuele geval af: tussen 30 en 50 procent. Anderzijds heeft de bvba wat minder kosten, en is vennootschapsbelasting verschuldigd op een wat hoger bedrag.

In veel gevallen zal de belastingwinst iets groter zijn als de bedrijfsleider de VAPZ-bijdrage betaalt, dan wanneer de bvba die betaalt. Maar daarmee is het verhaal niet helemaal af. Want de bedrijfsleider wil eenzelfde besteedbaar loon overhouden na de betaling van de bijdrage.

De bvba kan hem 3.000 euro extra brutoloon toekennen. Zo heeft de bvba een hoger bedrag aan aftrekbare kosten. De bedrijfsleider heeft dan meer brutoloon, maar betaalt de VAPZ-bijdrage en mag die aftrekken, waardoor zijn belastbaar inkomen niet stijgt.

Een andere optie is een dividend uit te keren. Dat kan echter pas nadat de bvba vennootschapsbelasting betaald heeft. En op het dividend is roerende voorheffing verschuldigd. Die bedraagt maximaal 30 procent, maar kan voor kmo's onder voorwaarden verlaagd worden tot 15 procent of (via een liquidatiereserve) tot een totale belastingdruk van 13,64 procent.

Of zo'n verlaging van toepassing is, bepaalt mee of het interessanter is het brutoloon te verhogen dan wel een dividend uit te keren. Bedenk dat de berekening van de sociale lasten en de maximale VAPZ-bijdrage afhangt van de hoogte van het brutoloon.

`
Een veel gestelde fiscale vraag