Nieuw erfrecht

Nieuw erfrecht

Op 1 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft.

Door deze hervorming wordt het erfrecht geactualiseerd en aangepast aan de noden van de huidige samenleving. De voornaamste wijzigingen zijn :

1) de beschikkingsvrijheid van de erflater wordt verruimd in die zin dat het beschikbare deel van de nalatenschap vergroot wordt tot de helft en de erflater een grotere vrijheid krijgt om zijn vermogen naar eigen goeddunken na te laten aan de door hem aangeduidde personen.

2) een prioritaire aanrekening van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot op het beschikbare deel als compensatie voor de verminderde reserve van de descendenten.

3) de reserve van de ascendenten wordt geschrapt en vervangen door een onderhoudsvordering lastens de nalatenschap in geval van behoeftijdigheid ten tijde van of door het overlijden.

4) de reserve in natura wordt vervangen door een reserve in waarde (bij inbreng, inkorting en verdeling van de schulden).

5) er wordt een globale erfovereenkomst ingevoerd op grond waarvan een ouder, samen met al de erfenamen in rechte dalende lijn, overeenkomsten kan sluiten inzake de toewijzing en verdeling van de nalatenschap. 

6) de mogelijkheid tot het sluiten van erfovereenkomsten over de waarde vn de geschonken goederen met het oog op de inbreng van giften, de verzaking door de reservataire erfgenamen aan de vordering tot inkorting, of over de toestemming voor de vervreemding door de begiftigde van de geschonken goederen.

De wet treedt in werking op 1 september 2018 en is van toepassing op testamenten en of schenkingen van voor de nieuwe wet. Er wordt daarom voorzien in een overgangsperiode van 1 jaar warin men via een voor een notaris in authentieke vorm opgemaakte verklaring kan opteren om het oude recht van toepassing te laten blijven.

Voor alle verdere informatie staat ons kantoor u graag met woord en daad bij.