Interessante rechtspraak !

Interessante rechtspraak !

Het Hof van Cassatie heeft in haar arrest van 02.11.2018 voor het eerst moeten oordelen of er hoger beroep kan aangetekend worden tegen een vonnis van een Rechtbank van Eerste Aanleg waarbij het verzoek tot wraking van een notaris in het kader van een procedure vereffening en verdeling van een nalatenschap op grond van partijdigheid wordt afgewezen voor een dossier dat onder de 'oude' wetgeving reeds hangende is, en dit gelet op de wetswijziging in 2011 waar voor recht wordt gezegd dat er geen hoger beroep mogelijk is. 

Het Hof van Beroep te Antwerpen was van oordeel dat de 'nieuwe' wet onmiddellijk van toepassing is, spijts de overgangsbepalingen, om reden dat er geen tegenstrijdigheid kon zijn tussen de oude en nieuwe wetsbepalingen, nu in de 'oude' wet er geen bepalingen voorzien waren betreffende de al dan niet appellabiliteit van een dergelijk vonnis, alhoewel in de praktijk dergelijke hogere beroepen ontvankelijk werden verklaard door de Hoven van Beroep.

Ons kantoor heeft tegen dit arrest een voorziening in cassatie aangetekend, waarbij deze gegrond werd verklaard. Het Hof van Cassatie stelt dat er wel degelijk hoger beroep mogelijk is voor dossiers die opgestart werden onder de 'oude' wetgeving. Het Hof van Beroep te Gent zal zich thans moeten buigen over de grond van de zaak.